Nasz sklep two­rzą ludzie, któ­rych połą­czyła pasja do moto­cy­kli oraz chęć pomocy innym moto­cy­klistom — zarówno tym począt­ku­ją­cym, jak i bar­dziej doświad­czo­nym, tak aby każdy z nas na dro­dze czuł się KOMFORTOWO i BEZPIECZNIE!

Znajdziesz u nas ofertę najbar­dziej cenio­nych i reno­mo­wa­nych marek na rynku moto­ry­za­cyj­nym na świe­cie takich jak: Spidi, Shoei, Bell, Shima, Buse, Bru­beck, Tri­lo­bite, Ixil, Airoh, TomTom, Sena SW-MOTECH i wiele innych, cechu­ją­cych się STYLEM, KOMFORTEM NOSZENIA, JAKOŚCIĄ WYKONANIA oraz BEZPIECZEŃSTWEM.

Pomagamy w mon­tażu i insta­la­cji zaku­pio­nych pro­duk­tów. Mon­tu­jemy inter­komy takich firm jak Cardo (np. Scala Rider Fre­ecom), Sena (np. 20 s) Midland (np. BTX2), z przy­jem­no­ścią pomo­żemy przy mon­tażu pin­locka w każ­dym kasku, który mamy w ofer­cie np. Shoei GTR2, Lazer Bay­amo, co wię­cej, takżeże w insta­la­cji tłu­mi­ków moto­cy­klo­wych lub ina­czej koń­có­wek ukła­dów wyde­cho­wych takich marek jak Ixil oraz Scor­pion.

W naszym skle­pie znaj­dziesz czę­ści do swo­jego moto­cy­kla, akce­so­ria moto­cy­klowe oraz odzież moto­cy­klową. Posia­damy sze­roką gamę mię­dzy innymi: kasków, butów moto­cy­klo­wych, kom­bi­ne­zo­nów, ręka­wic moto­cy­klo­wych, ochra­nia­czy, kur­tek oraz spodni moto­cy­klo­wych, nawi­ga­cji, inter­ko­mów, bagaży, odzieży ter­mo­ak­tyw­nej czy che­mii do kon­ser­wa­cji i czysz­cze­nia zarówno odzieżymoto­cy­klowej, jak i moto­cy­kla.

Każ­dego dnia sta­ramy się roz­wi­jać i dosko­na­lić nasze umie­jęt­no­ści oraz wie­dzę z zakresu moto­ry­za­cji, aby w jak naj­lep­szy spo­sób prze­ka­zać ją naszym klien­tom. Chęt­nie dzielimy się umie­jęt­no­ściami zdo­by­tymi na licz­nych szko­le­niach – zarówno tych merytorycznych, jak i doszka­la­ją­cych tech­nikę jazdy jed­no­śla­dem.

NASZA MISJA.
Gdybyśmy mieli opisać nasz sklep jednym zdaniem bez wahania byłoby to: „PASJONACI- DLA PASJONATÓW ”. Oferujemy profesjonalną pomocą w wyborze odzieży i akcesoriów motocyklowych, ponadto każdego dnia przykładamy ogromną wagę do szerzenia świadomości wśród motocyklistów jak ważne i potrzebne jest doskonalenie umiejętności jazdy jednośladem. Zależy nam, aby motocykliści czerpali jak najwięcej przyjemności z bezpiecznej jazdy.

NASZE WARTOŚCI
– Wie­dza i doświad­cze­nie prak­tyczne.
– Inno­wa­cyj­ność, kre­atyw­ność i cie­ka­wość.
– Sku­tecz­ność (otwar­tość, współ­praca, orien­ta­cja na cel, zaan­ga­żo­wa­nie i odwaga do wpro­wa­dza­nia zmian).
– Odpo­wie­dzial­ność i uczci­wość (jakość i ter­mi­no­wość dostar­cza­nych pro­duk­tów i usług)

NASZ ZESPÓŁ
Sła­wek- wła­ści­ciel i zało­ży­ciel Moto-Point.
Sła­wek jest czło­wie­kiem z ser­cem na dłoni i duszą na ramie­niu co potwier­dza każdy, kto miał przy­jem­ność zamie­nić z nim, choć kilka słów. Jest duszą towa­rzy­stwa z zawsze dobrym humo­rem, któ­rym zaraża wszyst­kich dookoła. Cha­ry­zma oraz wie­dza, którą posiada i chęt­nie się dzieli spra­wiają, że klienci pod­czas roz­mowy tracą poczu­cie czasu roz­ma­wia­jąc z Nim jak z dobrym kolegą, spę­dza­jąc czas na wymie­nia­niu się doświad­cze­niami i histo­riami. Śmiało możemy stwier­dzić, że to wła­śnie Sła­wek two­rzy tą nie­po­wta­rzalną i jedyną w swoim rodzaju atmos­ferę w skle­pie Moto-Point.

Rafał – spe­cja­li­sta ds. sprze­daży
Rafał jest moto­cy­klistom z krwi i kości, zawsze na bie­żąco z nowin­kami i aktu­al­no­ściami w świe­cie akce­so­riów oraz odzieży moto­cy­klo­wej, kiedy byśmy go nie zapytali testuje kilka gadżetów moto­cy­klo­wych, czy też nowych roz­wią­zań. Jest spe­cja­li­stom w doradz­twie klien­towi, dobrze zna każdy z naszych pro­duk­tów, jest w sta­nie wymie­nić ich zalety, porów­nać do innych modeli, dzięki czemu rze­czowo i mery­to­rycz­nie pomoże Ci przy wybo­rze zarówno odzieży moto­cy­klo­wej czy dodat­ków do moto­cy­kla. Rafał został rów­nież naszym spe­cja­li­stom od Inter­ko­mów, razem z jego pomocą wybie­rzesz ide­alny model dla sie­bie, a w razie potrzeby otrzy­masz pomóc Ci przy mon­tażu i insta­la­cji urzą­dze­nia, oraz infor­ma­cję, oraz pre­zen­ta­cję spo­sobu użyt­ko­wa­nia.

NASZA HISTORIA
Moto- point to sklep z odzieżą i akce­so­riami moto­cy­klo­wymi, zało­żony w na początku 2014 roku przez moto­cy­kli­stę, który od naj­młod­szych lat zwią­zany jest z moto­cy­klami. Od tego czasu stale się roz­wi­jamy, szko­limy i powięk­szamy nasz asor­ty­ment, w paździer­niku 2018 roku nastą­pił naj­więk­szy prze­łom dla naszej firmy- zmie­ni­li­śmy loka­li­za­cję sklepu sta­cjo­nar­nego na znacz­nie więk­szy i bar­dziej prze­stronny. W naj­bliż­szych latach zamie­rzamy sku­pić się na pogłę­bia­niu naszej pozy­cji na rynku moto­ry­za­cyj­nym w Pol­sce. Sku­piamy się rów­nież na dzie­le­niu się posia­daną wie­dzą oraz doświad­cze­niem z klien­tami w naszym skle­pie sta­cjo­nar­nym, poprzez nasze media spo­łecz­no­ściowe oraz za pośred­nic­twem naszego bloga, na którym znaj­dzie­cie wiele przy­dat­nych infor­ma­cji, cie­ka­wo­stek ze świata moto­cy­kli, prak­tycz­nych porad, infor­ma­cji o aktu­al­no­ściach oraz naj­waż­niej­szych wyda­rze­niach moto­cy­klo­wych. Posia­damy rów­nież new­slet­ter po zapi­sa­niusię, do któregogo dosta­niesz mailem infor­ma­cje o aktu­al­nych pro­mo­cjach i wyprze­da­żach.

ZNAJDŹ NAS
Sta­cjo­nar­nie zna­leźć nas można we Wro­cła­wiu przy ulicy Stra­chow­skiego 21–25 gdzie wspól­nie pro­wa­dzimy kom­plek­sowy oraz reno­mo­wany salon sprze­daży, jed­no­cze­śnie posia­damy sklep inter­ne­towy umoż­li­wia­jący zakupy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku z moż­li­wo­ścią odbioru w skle­pie sta­cjo­nar­nym lub wybie­ra­jąc opcję szyb­kiej wysyłki. A w cza­sie trwania sezonu moto­cy­klo­wego może­cie wypa­try­wać Naszego namiotu na szko­le­niach moto­cy­klo­wych orga­ni­zo­wa­nych na torach na tere­nie Polski, Sło­wa­cji, Nie­miec oraz Czech, w któ­rych od kilka lat aktyw­nie bie­rzemy udział.

JAK DZIAŁAMY?
SZYBKO – Każde zamó­wie­nie trak­tu­jemy jako prio­ry­tet, do któ­rego pod­cho­dzimy z wielką pre­cy­zją i zaan­ga­żo­wa­niem.

ZGODNIE ZE STANDARDEM – Każdy z naszych klien­tów jest dla nas bar­dzo ważny, dla­tego sto­su­jemy się do zasad dobrych prak­tyk obsługi klienta.

ElASTYCZNIE – Pod­cho­dzimy indy­wi­du­al­nie do potrzeb naszych klien­tów. Posia­damy zróż­ni­co­waną ofertę, którą pomo­żemy dopa­so­wać do Two­ich indy­wi­du­al­nych potrzeb. Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom klien­tów, wpro­wa­dzi­li­śmy opcję zaku­pów roz­ło­żo­nych na dogodne raty.

SKUTECZNIE – Jeżeli zain­te­re­so­wał Cię pro­dukt, któ­rego nie posiadamy w naszym skle­pie sta­cjo­nar­nym mamy moż­li­wość zamó­wie­nia go spe­cjal­nie na Twoje życze­nie! Gdy towar dotrze już do naszego maga­zynu, poin­for­mu­jemy Cię o goto­wo­ści do odbioru lub zle­cimy wysyłkę pod wska­zany przez Cie­bie adres.

TERMINOWO – Naszym atu­tem jest ter­mi­no­wość, zawsze z góry okre­ślamy gra­niczny ter­min zle­ce­nia i sta­ramy się reali­zo­wać je, jesz­cze przed wyzna­czoną datą.

Kategorie: Wystawcy 2020