Regulamin Odwiedzających Wrocław Motorcycle Show 2024

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje Odwiedzających Targi organizowane przez spółkę Loud Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parafialnej 32/34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000924875, posiadająca NIP: 8992907864 oraz REGON 520132213, zwaną dalej „Organizatorem”. Targi zwane są również dalej „wydarzeniem”.
 2. Studiowanie na uczelni to fascynująca podróż, ale liczne zadania potrafią zaciemnić radość z nauki. Studenci często muszą zmagać się z natłokiem pracy. W takich chwilach pojawia się pomocna dłoń w postaci platformy https://masterarbeit-schreiben-lassen.com/, która staje się sprzymierzeńcem studentów. Ułatwia realizację zadań i umożliwia efektywne radzenie sobie z wymogami akademickimi.
 3. Regulamin określa warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Odwiedzających podczas trwania Targów.
 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Loud Production Sp. z o.o. (ul. Grota Roweckiego 203, 52-214 Wrocław), w Punkcie Informacyjnym podczas trwania Targów w miejscu ich organizacji, a także na stronie www.wms.info.pl.
 5. Wstęp na teren Targów i innych wydarzeń towarzyszących Targom oznacza akceptację przez Odwiedzającego niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.
 6. Targi są organizowane na terenie Hali Stulecia  we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław. Odwiedzający akceptuję Regulamin Obiektu w którym odbywa się Wydarzenie.

2. ZASADY WSTĘPU

 1. Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia Targów i wydarzeń towarzyszących, o recepcji, rodzajach dokumentów wstępu dla Odwiedzających, miejscach rejestracji Odwiedzających.
 2. Wstęp na teren Targów podlega opłatom, regulacji, a czasami ograniczeniom w zależności od wydarzeń towarzyszących wydarzeniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży biletu wstępu, bez podania przyczyny (np. w określonych sytuacjach wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu).
 4. W ramach Targów mogą odbywać się prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia itp. uczestnictwo w niektórych wydarzeniach towarzyszących może wymagać wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Targów.
 5. Odwiedzający wraz ze wstępem na teren Targów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przez ekipy fotograficzne/filmowe współpracujące z Organizatorem. Odwiedzający jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Loud Production Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ich wizerunku. Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Loud Production Sp. z o. o. wizerunku Odwiedzającego zawartego na filmie oraz zdjęciach powstałych w trakcie Targów, w celu promocji Targów oraz promocji działalności Loud Production Sp. z o. o. Filmy oraz zdjęcia mogą być zamieszczane w szczególności na stronie internetowej Organizatora, na Facebooku, Instagramie oraz kanale youtube.
 6. W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu e-mail,

c) nr telefonu,

d) wizerunku,

jest Loud Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parafialnej 32/34, 53-233 Wrocław, (dalej „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: wmw@loudprod.pl.

2) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami

RODO, w celu przeprowadzenia i organizacji przez Loud Production Sp. z o. o. Targów oraz w celach związanych z promocją Targów i działalności Administratora.

3) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO –

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

4) Dane Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia przez Panią/Pana wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu względem ich przetwarzania.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Akredytacje dziennikarskie będą wydawane w Punkcie Informacyjnym. O przyznaniu akredytacji decyduje Organizator lub jego przedstawiciel. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość  czasowego wstrzymania wsętpu Odwiedzających do Obiektu w celu kontroli ilości osób Odwiedzających. 

3. BILETY

 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest online na stronie…… 
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Dzieci do lat 6 pod opieką dorosłych wchodzą na targi bezpłatnie i nie ma potrzeby zamawiania dla nich osobnych biletów.
 4. Odwiedzający zobowiązany jest do posiadania biletu w wersji online lub drukowanej. dr
 5. Sprzedaż biletów działa online również w dniu targów o ile organizator nie poinformuje na stronie wydarzenia o innej decyzji.
 6. Organizator zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 7. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej przy wejściu na targi. Sprzedaż online nie jest jedyną formą sprzedaży biletów. Bilety można nabywać również w kasach biletowych w czasie targów. Ilość dostępnych biletów nie jest reglamentowana. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku zagrożenia dla publiczności czy niebezpiecznego przepełnienia obiektu targowego sprzedaż może zostać wstrzymana.
 8. Brak możliwości zwrotu biletu przez Kupującego.
 9. W przypadku, gdy targi nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie organizatora, Operator bileterii będzie przyjmować zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w  terminie do 180 dni po odwołanym wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego.
 10. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 11. Pełen regulamin zakupu biletów dostępny na stronie bileterii ….

4. INNE USŁUGI I ŚWIADCZENIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 1. Goście mogą otrzymać, wraz z dokumentem wstępu, pakiet dodatkowych świadczeń (Bezpłatny Katalog Targowy, wstęp na wydarzenia towarzyszące, itd.) będących w ofercie Targów.
 2. Podczas Targów Odwiedzający mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad, doradztwa itd. przewidzianych w Programie Targów.
 3. W celu ułatwienia zwiedzania targów lub innych wydarzeń Organizator dokonuje jednolitego oznaczenia stoisk wystawców (nie dotyczy stanowisk o zabudowie indywidualnej). W Katalogu Targowym prezentowany jest plan lokalizacji stoisk/mapa sytuacyjna wydarzenia.

5. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia wystawy – szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie www danego wydarzenia.
 2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Jeżeli wspomniane czynności będą powodować zakłócenia w organizacji i przebiegu Targów lub wydarzeń towarzyszących, Organizator wyda polecenie ich wstrzymania/zaprzestania. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu, mogą zostać wyprowadzone z terenu Targów na polecenie Organizatora.
 3. Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Ze względu na komercyjny charakter wydarzenia, w celu zapewnienia odpowiedniej grupy zwiedzających, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu Targów osób, bez podania przyczyny i bez możliwości ponownego wstępu.
 5. Na terenie Targów obowiązują zakazy:

a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

d) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp.;

e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;

f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie;

g) niszczenia infrastruktury.

 1. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.
 2. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5 pkt. a) – g), Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
 3. Odwiedzający są zobowiązani do:

a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;

b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Hali Stulecia ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;

c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników do tego przeznaczonych;

d) dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach Targów tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

 1. Organizatorzy Targów zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia daty organizacji Targów i zobowiązują się do poinformowania o tym ze stosownym wyprzedzeniem na stronach internetowych Targów.
 2. Odwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na teren Targów przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, itd.)
 3. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzenie szkód w mieniu Organizatora Targów (uszkodzenia, ubytki, itd.). Oceny szkód dokonuje poszkodowany w obecności Organizatora i Odwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających na terenach Targów odpowiadają ich rodzice lub dorośli opiekunowie.
 5. Opiekun zorganizowanej grupy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych i jest zobowiązany do egzekwowania od podopiecznych przestrzegania przepisów porządkowych.
 6. Odwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje podczas trwania Targów Wrocław Motorcycle Show w Hali Stulecia w dniach 16-17.03.2024 r. 
 2. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie www danego wydarzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 4. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.